اخذ نمایندگی و اعطای نمایندگی در پلیس بادی سایز


محصوالت و خدماتی که آماده کرده ایم در مناطق تحت پوشش ما مورد استفاده مشتریان قرار می گیرد، ولی برای ارائه محصوالت و خدمات با

کیفیت و کمیت بیشتر در دامنه وسیعتر جغرافیایی، نیازمند همکاری عالقمندان موضوع کاری مان در شهرهای مختلف هستیم، برای اینکه

همکاری های بلند مدت و پایداری را با طرف های همکاری برقرار کنیم برنامه ریزی گسترده ای صورت داده ایم تا نمایندگان ما بتوانند منافع

باالیی را از محل تعامل با ما کسب کنند، نمایندگان ما عضوی از خانواده کسب و کار ما هستند و همواره خود را مکلف به حمایت و پشتیبانی از

آنها می دانیم، اگر عالقه دارید تا نماینده ما در شهر محل سکونت خود باشید با ما در ارتباط باشید، امیدواریم بتوانیم باهم به توافق رسیده و

.همکاری های سودمند و بلند مدتی را آغاز کنیم


شرایط اعطای نمایندگی


•  تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران 

  •  داشتن شرایط اشتغال به کار طبق قوانین کشور جمهوری اسالمی ایران 

•  نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت 

•  ارائه تضمین های مالی مورد نظر شرکت 

•  داشتن محل فعالیت مناسب 

•  ارائه مجوزهای الزم مربوط به ملک مثل سند، اجاره نامه و  ...  

•  داشتن حسن شهرت در شهر محل فعالیت 

•  قبول شرایط عمومی نحوه همکاری 


در صورت تمایل به همکاری، فرم درخواست نمایندگی را تکمیل فرمایید تا جزئیات مربوط نحوه ی همکاری در اختیار شما قرار گیرد یا از

.طریق تلفن با ما تماس بگیرید

.امیدواریم افتخار همکاری با شما را داشته باشیم

فرم درخواست نمایندگی